Документи

Етичен кодекс
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за здравословни и безопасни условия на труд
Правилник за дейността на училището
Училищен учебен план за учебната 2023- 2024 година
Училищен План- прием за учебната 2023/ 2024 година
Форми на обучение- условия и ред
Годишен план за учебната 2023- 2024 година
Мерки за повишаване качеството на образование за учебната 2023- 2024 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План-програма за действие за БДП за учебната 2023/ 2024 година
План за защита при бедствия пребиваващите в училището
План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи
Поведение и действие при заплахи за използване на взривни устройства и актове на насилие в образователни институции
Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Заповед за ред и организация за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/ 2024 година
Програма за предоставяне на равни възможности
Мерки и дейности за намаляване на отсъствията на учениците
Училищен спортен календар за учебната 2023- 2024 година
Стратегия за развитие на ОУ“Свети Паисий Хилендарски“-с. Бояново за периода 2020/2024
План за действие на стратегията за развитие на ОУ“Свети Паисий Хилендарски“-с. Бояново за периода 2020/2024
Правила и процедури за задълженията на всички служители в случай на насилие и тормоз в ОУ“ Св. Паисий Хилендарски“- с. Бояново
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2023- 2024 година
Списък на лицензирани доставчици на социални услуги за област Ямбол на Държавна агенция за закрила на детето
График консултации с ученици през учебната 2023- 2024 година
График за консултации с родители и попълване на учебната документация за учебната 2023-2024 година
Седмично разписание на учебните часове в начален етап през II срок на учебната 2023- 2024 година
Седмично разписание на учебните часове в прогимназиален етап през II срок на учебната 2023- 2024 година
Седмично разписание на учебните часове на група за ЦОУД през учебната 2023- 2024 година
Контролни и класни работи през втория учебен срок 2023/2024г.