Документи

Етичен кодекс 
Правилник за дейността на училището
Училищен учебен план за учебната 2022- 2023 година
Училищен План- прием за учебната 2022/ 2023 година
Форми на обучение- условия и ред
Годишен план
Мерки за повишаване качеството на образование
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План-програма за действие за БДП за учебната 2022/ 2023 година
План за защита при бедствия
Заповед за ред и организация за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/ 2023 година
Програма за предоставяне на равни възможности
Училищен спортен календар
Стратегия за развитие на ОУ“Свети Паисий Хилендарски“-с. Бояново за периода 2020/2024
План за действие на стратегията за развитие на ОУ“Свети Паисий Хилендарски“-с. Бояново за периода 2020/2024
СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ОБЛАСТ ЯМБОЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Правила за организиране на работата в условията на COVID- 19
План за действие в условия на COVID- 19
График консултации с ученици през учебната 2022- 2023 година
График за консултации с родители и попълване на учебната документация за учебната 2022-2023 година
Седмично разписание на учебните часове в начален етап през учебната 2022- 2023 година
Седмично разписание на учебните часове в прогимназиален етап през учебната 2022- 2023 година
Седмично разписание на учебните часове на група за ЦОУД през учебната 2022- 2023 година
Контролни и класни работи през вторият учебен срок 2022/2023г.