Визия

  • Съвременна ориентация на образователния процес
  • Поставяне на ученика в центъра на педагогическите взаимодействия със своята …. значимост и нужда от специално внимание
  • Ефективно фукциониране на ….. училищна общност

Глобална цел

  • Създаване на позитивна приобщаваща среда за учене върху основата на взаимно уважение, демократични принципи – „учене през целия живот“
  • Формиране на нагласа за промяна, творческо въображение, правене на избор и критическо мислене
  • Стимулиране способностите за общуване и сътрудничество
  • Търсене на реална връзка на знанията с тяхното разбиране и практическа приложимост в истинска ситуация
  • Изграждане на социални умения

Моделът на учебно-възпитателна работа и методите, по които се работи следват световните достижения в областта на личностно ориентираната педагогоика. Идеята е да се осигурят благоприятни условия на учениците да изживеят пълноценно своето детство и юношество и активно да посрещнат предизвикателствата на времето.