Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

През 2022 – 2023 учебна година продължава работата по проект №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Сформирани са две групи по Дейност 2 за учениците от първи клас. Обученията ще започнат от 04.11.2022 г. и имат за цел да подготвят най-малките ученици за работа с дигитално устройство във виртуална класна стая при обучение от разстояние в електронна среда.

В ОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Бояново стартираха дейностите по проект №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

По Дейност 1закупуване на технически средства за обезпечаване на образователния процес при кризи, са получени:

5 бр. таблети за ученици;

  • 3 бр. лаптопи за ученици;
  • 2 бр. лаптопи – учителски тип;

Обучения по Дейност 2

В периода от 11.12. 2021 г. до 18.12.2021 г. в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Бояново са проведени обучения на две групи, включващи 10 ученици, на тема: „Развитие на дигиталните умения за работа в платформата MS Teams за ефективно обучение от разстояние в електронна среда“.

  • 11.12.2021 г. – 5 ученика;
  • 18.12.2021 г. – 5 ученика;

 

Обучения по Дейност 3

На 09.10.2021 г. е проведено обучение на 6 педагогически специалисти на тема: „Работа със специализирани образователни платформи, образователни ресурси и др.“.